Miljö

Kvalitetspolicy

Mixi Print skall upprätthålla en kvalitetsnivå som motsvarar eller överträffar kundens krav och förväntningar i den grafiska branchen. Vi skall uppnå förtroende på marknaden genom att lära känna våra kunder och deras behov. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet där alla har fullt ansvar för sin del i processen. Vi skall arbeta med säkra rutiner och processer i hela verksamheten, vid utveckling, tillverkning, försäljning och kundvård. Ständig förbättring av våra processer, arbetssätt, produkter och maskinpark är en förutsättning för fortsatt förtroende hos våra kunder.

Miljöpolicy

Vi skall sträva efter att erbjuda våra kunder produkter med högsta kvalitet till minsta möjliga miljöpåverkan. Internt skall vi sträva efter kunskap, engagemang samt allas delaktighet i förverkligandet av vår miljöpolicy. I vårt miljöarbete ligger ett åtagande att följa och efterleva gällande lagar och förordningar. Kretsloppstänkandet skall vara en given utgångspunkt. Hjälpa våra kunder att välja miljövänliga produkter och processer genom aktiv rådgivning. Ständiga förbättringar utgör en viktig del av vårt arbete för att nå våra miljömål.

Miljöcertifieringar

Mixi Print är certifierade enl Svanen och har licens nr 341 388 och

FSC certifierade och har certifierings nr 001713